Đăng Nhập 
 Tổng số lượt truy cập
 Hướng dẫn thủ tục
 Hướng dẫn thủ tục (mẫu đơn có trong Văn bản pháp luật)
  Phẩu thuật tim
1 - Phiếu đăng ký trợ giúp 04 bản (đến Hội Huyện - Thành phố để được nhận đơn)
2 - Photo giấy báo chi phí mổ 04 bản.
3 - Phto bảo hiểm y tế (còn giá trị sử dụng) 04 bản
4 - Bản sao sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận hộ cận nghèo của địa phương 04 bản.
5 - Ảnh 4 x 6 của bệnh nhân (04 tấm) và ảnh bệnh nhân chụp chung với gia đình (04 tấm).
 Xe lăn-xe lắc
    Đơn xin xe lăn (ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của địa phương).
 Trị bệnh phụ khoa cho phụ nữ.
    Phiếu đăng ký trợ giúp (ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của địa phương).
 Trị bệnh hiểm nghèo.
    Phiếu đăng ký trợ giúp (ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của địa phương).
 Hướng dẫn thủ tục (mẫu đơn có trong Văn bản pháp luật)
  Phẩu thuật tim
1 - Phiếu đăng ký trợ giúp 04 bản (đến Hội Huyện - Thành phố để được nhận đơn)
2 - Photo giấy báo chi phí mổ 04 bản.
3 - Phto bảo hiểm y tế (còn giá trị sử dụng) 04 bản
4 - Bản sao sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận hộ cận nghèo của địa phương 04 bản.
5 - Ảnh 4 x 6 của bệnh nhân (04 tấm) và ảnh bệnh nhân chụp chung với gia đình (04 tấm).
 Xe lăn-xe lắc
    Đơn xin xe lăn (ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của địa phương).
 Trị bệnh phụ khoa cho phụ nữ.
    Phiếu đăng ký trợ giúp (ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của địa phương).
 Trị bệnh hiểm nghèo.
    Phiếu đăng ký trợ giúp (ghi đầy đủ thông tin, có xác nhận của địa phương).